Spoločnosť TRIPLE A INSURANCE BROKER, s.r.o. bola založená v roku 2006, pričom pôvodným predmetom činnosti bol výkon služieb súvisiacich s realizáciou verejného obstarávania pre subjekty verejného sektora.

V roku 2007 sa spoločnosť začala venovať výkonu činností spojených so sprostredkovaním poistenia a zaistenia.

V súčasnosti spoločnosť prispieva ku konkurenčnej výhode klientov identifikáciou, analýzou a riadením rizika. Spoločnosť poskytuje klientom profesionálny transfer rizika, manažment rizika, manažment strát a konzultácie v oblasti poistenia, ako aj finančné poradenstvo. Sídlo spoločnosti je v Bratislave, Slovenská republika. Firemnú kultúru charakterizuje najmä motivácia, zameranie, zapojenie, integrita a profesionalita. Náš prístup je priamy, neformálny a otvorený.

The business company TRIPLE A INSURANCE BROKER, s.r.o. was founded in 2006 and its original business activity was the performance of services related to public procurement for the public sector entities.

In 2007 the company began to focus on the performance of activities related to insurance and reinsurance mediation.

Currently, the company contributes to clients’ competitive advantage through the identification, analysis and management of risk. Company delivers professional risk transfer, risk management, loss management and insurance consulting to clients, as well as financial consulting. Company’s head office is in Bratislava, Slovak Republic. Company’s culture is characterised by drive, focus, involvement, integrity and professionalism. Our aproach is straight, informal and open.

Spoločnosť TRIPLE A INSURANCE BROKER, s.r.o. je riadne zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 58422/B. Sídlo spoločnosti sa nachádza Sídlo spoločnosti sa nachádza na Šulekovej 2, 81106 Bratislava, Slovenská republika

Hlavným predmetom činnosti obchodnej spoločnosti TRIPLE A INSURANCE BROKER, s.r.o. je výkon činnosti podriadeného finančného agenta v sektore poistenia a zaistenia.

Spoločnosť je tiež platne zapísaná ako podriadený finančný agent v “Registri finančných agentov a finančných poradcov” vedenom Národnou bankou Slovenska, podregister poistenia alebo zaistenia, registračné číslo 228116 (registračné číslo navrhovateľa: 34938, Respect Slovakia, s.r.o.).

Company TRIPLE A INSURANCE BROKER, s.r.o. is duly registered at Business Register of the District Court Bratislava I, Section: Sro, Insert No. 58422/B. The company ‘s registered office is located at Šulekova 2, 81106 Bratislava, Slovak Republic.

The main business activity of the company TRIPLE A INSURANCE BROKER, s.r.o. is the performance of the activity of a subordinate financial agent in the insurance and reinsurance sector.

The Company is also validly registered as a subordinate financial agent in the “Register of Financial Agents and Financial Advisers” maintained by the National Bank of Slovakia, the Insurance or Reinsurance Hive, registration number 228116 (petitioner registration number: 34938, Respect Slovakia, s.r.o.).

Štatutárnym zástupcom – Konateľom a tiež majoritným vlastníkom spoločnosti je JUDr. Ing. Norbert ADAM, ktorý je zároveň zodpovedným garantom výkonu odborných činností realizovaných v rámci dohľadu Národnej banky Slovenska.

Jeho dlhoročné odborné skúsenosti a výborné profesijné kontakty mu dovolili vytvoriť sieť spolupracovníkov a poradcov, ktorí v prípade nevyhnutnosti dokážu pružne a disponovane reagovať na požiadavky klientov a pripraviť optimálne riešenia.

Aplikácia predmetného systému riešenia tak eliminuje tlak na vytvorenie stabilného interného personálneho zázemia bez nutnosti obmedziť či optimalizovať akcieschopnosť, kvalitu a flexibilnosť ponúkaných služieb. Využívanie siete externých spolupracovníkov nesie so sebou aj výhodu okamžitej zastupiteľnosti a možnosti vybrať si pre riešenie konkrétneho prípadu ten subjekt, ktorý je z pohľadu profesnej spôsobilosti optimálny.

The Statutory representative – Executive Director and the majority owner of the company is JUDr. Ing. Norbert ADAM, who is also a responsible guarantor of the performance of professional activities carried out under the supervision of the National Bank of Slovakia.

His many years of professional experience and excellent professional contacts allowed him to create a network of associates and advisors who, if necessary, can flexibly and disposedly respond to clients’ requirements and prepare optimal solutions.

The application of the given solution system thus eliminates pressure to create a stable internal personnel background without the need to limit or optimize the agility, quality and flexibility of the services offered. The use of a network of external collaborators also entails the advantage of immediate substitutability and the ability to choose the entity that is optimal from the point of view of professional competence for dealing with a particular case.

Obchodné meno: TRIPLE A INSURANCE BROKER, s.r.o.
Sídlo: Šulekova 2, 81106 Bratislava
IČO: 36 282 553
Deň zápisu: 25.02.2006
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Predmet činnosti:

 

– automatizované spracovanie dát
– prieskum trhu a verejnej mienky
– sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
– poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
– vykonávanie činnosti podriadeného finančného agenta v sektore poistenia a zaistenia
Spoločníci: – Partners Adam, s.r.o., Františkánska 7, Trnava
– JUDr. Ing. Norbert Adam, Františkánska 7, Trnava
Výška vkladu každého spoločníka: Partners Adam, s.r.o., vklad: 1 328 EUR (peňažný vklad) Splatené: 1 328 EUR
JUDr. Ing. Norbert Adam, vklad: 5 312 EUR (peňažný vklad) Splatené: 5 312 EUR
Štatutárny orgán: konateľ
JUDr. Ing. Norbert Adam, Františkánska 7, Trnava
Konanie menom spoločnosti: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
Základné imanie: 6 640 EUR Rozsah splatenia: 6 640 EUR
Business Name: TRIPLE A INSURANCE BROKER, s.r.o.
Registered Office: Šulekova 2, 81106 Bratislava
Company ID: 36 282 553
Incorporation Date: 25.02.2006
Company Type: Limited Liability Company
Business Activities:

 

– automated data processing
market research and public opinion polling
– mediation activities within the scope of unqualified trade
– consulting within the scope of unqualified trade
acting as a subordinate financial agent in the insurance and reinsurance sector
Company Members: – Partners Adam, s.r.o., Františkánska 7, Trnava
– JUDr. Ing. Norbert Adam, Františkánska 7, Trnava
Contribution of the Members: Partners Adam, s.r.o., Contribution: 1 328 EUR (monetary) paid-up: 1 328 EUR
JUDr. Ing. Norbert Adam, Contribution: 5 312 EUR (monetary) paid-up: 5 312 EUR
Statutory Representative: Executive Director
JUDr. Ing. Norbert Adam, Františkánska 7, Trnava
Acting on behalf of the Company: Executive Director is acting on behalf of the company alone so that the written or printed Business Name of the company accompanied by his signature.
Registered Capital: 6 640 EUR paid-up: 6 640 EUR

Triple A Insurance Broker, s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, Company No. 36282553
Company registered at Business Register of the District Court Bratislava I, Section: Sro, Insert No. 58422/B

© Copyright Triple A Insurance Broker, s.r.o. 2019 | Governance & Regulation | Terms & Conditions | Privacy & Cookies Policy | Complaints