Z pohľadu našej obchodnej stratégie je mimoriadne dôležité, aby sme s klientom mali možnosť komunikovať. Sme presvedčení, že jedine otvorená a priama komunikácia dokáže identifikovať konkrétne požiadavky a potreby klienta, ktoré následne môžeme vyhodnotiť a zvoliť optimálnu obchodnú stratégiu.

Budeme radi, ak s Vami budeme môcť komunikovať o Vašich problémoch týkajúcich sa poistenia a zaistenia. Pokiaľ uznáte za vhodné, cez kontaktný formulár nám napíšte viac o vašom probléme a my ho spolu s Vami budeme analyzovať a navrhneme Vám konkrétne riešenie reflektujúce Vaše potreby a požiadavky.

Sme pripravení ponúknuť Vám riešenia postavené na konzervatívnych a pragmatických základoch, pričom zohľadníme všetky dostupné inovatívne možnosti, riešenia a postupy.

From the perspective of our business strategy, it is extremely important that we have the opportunity to communicate with the client. We are convinced that only open and direct communication can identify the specific requirements and needs of the client, which we can then evaluate and choose an optimal business strategy.

We will be happy if we can communicate with you about your insurance and reinsurance issues. If you find it appropriate, via the Contact Form just write to us about your problem and we will analyze it together with you and propose a specific solution that reflects your needs and requirements.

We are ready to offer you solutions based on conservative and pragmatic foundations, taking into account all available innovative options, solutions and available procedures.

reCAPTCHA is required.

V prípade, ak máte záujem kozultovať Vaše otázky súvisiace s poistením resp. zaistením, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom formulára “Zavolajte mi späť”.

Po vyplnení a odoslaní uvedeného formulára Vás budeme telefonicky kontaktovať vo Vami zvolenom dátume a čase. V prípade, ak by nám Vami zvolený dátum a čas nevyhovoval z dôvodu pracovnej vyťaženosti, budem Vás kontaktovať mailom a navrhneme Vám niekoľko vhodných termínov, z ktorých si určite vyberiete ten vhodný.

V rámci telefonického rozhovoru budeme následne konzultovať Vaše otázky a v prípade, ak budete s našimi odpoveďami a návrhmi spokojní, radi Vám poskytneme naše služby.

In case you are interested in consulting your queries related to insurance respectively reinsurance, make sure you don’t hesitate to contact us using the “Call me back” form.

After completing and submitting the form, we will contact you by phone at the date and time of your choice. If the date and time of your choice do not suit us because of the workload, I will contact you by e-mail and suggest some suitable dates from which you will surely choose the appropriate one.

During the telephone conversation we will consult your questions and if you are satisfied with our answers and suggestions, we will be happy to provide you with our services.

Triple A Insurance Broker, s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, Company No. 36282553
Company registered at Business Register of the District Court Bratislava I, Section: Sro, Insert No. 58422/B

© Copyright Triple A Insurance Broker, s.r.o. 2019 | Governance & Regulation | Terms & Conditions | Privacy & Cookies Policy | Complaints