Spoločnosť TRIPLE A INSURANCE BROKER, s.r.o. je platne zapísaná ako podriadený finančný agent v “Registri finančných agentov a finančných poradcov” vedenom Národnou bankou Slovenska, podregister poistenia alebo zaistenia, registračné číslo 228116 (registračné číslo navrhovateľa: 34938, Respect Slovakia, s.r.o.).

Vyššie uvedený status licencie – t.j. podriadený finančný agent, je platne zaregistrovaný od 15. mája 2017.

Spoločnosť TRIPLE A INSURANCE BROKER, s.r.o. sa ale začala venovať výkonu činností spojených so sprostredkovaním poistenia a zaistenia už od roku 2007. Počas tohto obdobia disponovala spoločnosť viacerými licenciami, ktoré sú uvedené nižšie.

TRIPLE A INSURANCE BROKER, s.r.o. is validly registered as a subordinate financial agent in the Register of Financial Agents and Financial Advisers maintained by the National Bank of Slovakia, the Insurance or Reinsurance Hive, registration number 228116 (petitioner registration number: 34938, Respect Slovakia, s.r.o.).

The above mentioned license status – i.e. subordinate financial agent, is validly registered from May 15, 2017.

TRIPLE A INSURANCE BROKER, s.r.o. however begun to pursue insurance and reinsurance intermediary activities since 2007. During this significant period of time, the company possessed several licenses, which are listed below.

Dňa 03. apríla 2012 Národná banka Slovenska opätovne zapísala spoločnosť TRIPLE A INSURANCE BROKER, s.r.o. do Registra finančných agentov a finančných poradcov, konkrétne do Podregistra poistenia a zaistenia ako samostatného finančného agenta pod registračným č. 155290 na základe rozhodnutia č. ODT-2975-1/2012.

Na základe predmetného povolenia poskytovala spoločnosť TRIPLE A INSURANCE BROKER, s.r.o. služby v oblasti sprostredkovania poistenia a zaistenia.

K zániku oprávnenia Národnej banky Slovenska došlo dňa 25. apríla 2017, kedy sa spoločnosť TRIPLE A INSURANCE BROKER, s.r.o. rozhodla zmeniť status licencie na podriadeného finančného agenta.

On April 3, 2012 the National Bank of Slovakia re-enrolled TRIPLE A INSURANCE BROKER, s.r.o. to the Register of Financial Agents and Financial Advisers, in particular to the Insurance and Reinsurance Hive as a Independent Financial Agent under the registration number 155290 by decision number ODT-2975-1 / 2012.

Based on the authorization in question, TRIPLE A INSURANCE BROKER, s.r.o. provided insurance and reinsurance intermediary services.

The termination of company’s authority granted by the NBS occurred on April 25, 2017, when the company decided to change the status of a license to a Subordinate Financial Agent.

Národná banka Slovenska pôvodne udelila spoločnosti TRIPLE A INSURANCE BROKER, s.r.o. povolenie na výkon sprostredkovateľskej činnosti v oblasti poistenia a zaistenia dňa 30. apríla 2007 rozhodnutím číslo 0PK-943/2007-PLP.

Ako samostatný finančný agent bola spoločnosť zapísaná v Registri sprostredkovateľov poistenia a zaistenia pod evidenčným číslom 51889 (pôvodné registračné číslo PAG051889).

Predmetný zápis bol dňa 10. februára 2012 zrušený z dôvodu implementácie organizačných zmien spoločnosti na základe vlastnej žiadosti.

The National Bank of Slovakia originally granted to the company TRIPLE A INSURANCE BROKER, s.r.o. authorization to pursue insurance and reinsurance intermediary activities on April 30, 2007 by the decision number 0PK-943/2007-PLP.

As an independent financial agent, the company was entered in the Register of insurance and reinsurance intermediaries under No. 51889 (original registration number PAG051889).

The entry was canceled on February 10, 2012 due to the implementation of organizational changes of the company upon its own request.

Triple A Insurance Broker, s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, Company No. 36282553
Company registered at Business Register of the District Court Bratislava I, Section: Sro, Insert No. 58422/B

© Copyright Triple A Insurance Broker, s.r.o. 2019 | Governance & Regulation | Terms & Conditions | Privacy & Cookies Policy | Complaints