Spoločnosť TRIPLE A INSURANCE BROKER, s.r.o. sa špecializuje predovšetkým na prípravu a realizáciu inovatívnych zaisťovacích riešení vo forme fakultatívnych zaisťovacích programov.

Rovnako sme pripravení vykonávať poradenskú činnosť v oblasti poistenia a sprostredkovania poistenia, pričom všetky aktivity v tejto oblasti realizujeme v spolupráci a pod dohľadom spoločnosti Respect Slovakia, s.r.o..

Company TRIPLE A INSURANCE BROKER, s.r.o. specializes in the preparation and implementation of innovative reinsurance solutions in the form of facultative reinsurance programs.

We are also prepared to provide consulting services in the field of insurance and insurance mediation, and all activities in this area are carried out in cooperation and under the supervision of Respect Slovakia, s.r.o..

Nákup fakultatívneho zaistenia, pôvodne považovaný za časovo náročný a administratívne zaťažujúci, môže byť v spolupráci so spoločnosťou TRIPLE A INSURANCE BROKER, s.r.o. prístupný, vysoko efektívny a strategický.

Našim klientom poskytujeme služby v oblasti riadenia rizík a odborné poradenstvo v fakultatívnom sektore. Umožňujeme našim klientom lepšie porozumieť, riadiť a prenášať riziká prostredníctvom fakultatívnych riešení a prístupu na fakultatívne trhy.

Radíme klientom pri výbere optimálneho riešenia, ktoré posilní výsledky a zlepší prevádzkovú efektivitu ich podnikania. Úzko spolupracujeme s analytikmi, poradcami, konzultantmi a inými obchodnými partnermi, aby sme našim klientom mohli ponúknuť komplexný prístup k širokému portfóliu integrovaných riešení a služieb.

Facultative reinsurance buying, once perceived as time consuming and administratively burdensome, can be accessible, highly efficient and strategic in cooperation with TRIPLE A INSURANCE BROKER, s.r.o..

We provide our clients with risk management services and expert advice in the facultative sector. We empower our clients to better understand, manage and transfer risk through facultative solutions and access to the facultative markets.

We advise clients in making optimal solution choices that will empower results and improve operational effectiveness for their business. We cooperate closely with analytics, advisors, consultants and other business partners to enable us to offer our clients complex access to a broad portfolio of integrated solutions and services.

Sprostredkovanie zaistenia realizujeme v prísne strategickom kontexte. Našou prvoradou snahou je dôsledné pochopenie cieľov klienta a príprava komplexného odporúčania zohľadňujúceho požadované konkrétne riešenia.

Počas procesu prípravy analyzujeme dostupné alternatívy riešenia a zároveň poukazujeme na možné riziká. Pri hľadaní optimálneho spôsobu eliminácie rizika polupracujeme s poprednými odborníkmi pôsobiacimi na trhu Lloyd’s, čo nám umožňuje aplikovať komplexný program zohľadňujúci vopred definované ciele a zámery.

We conduct reinsurance mediation in a strictly strategic context. Our primary endeavor is a thorough understanding of the client’s goals and preparation of a comprehensive recommendation taking into account the required specific solutions.

During the preparation process, we analyze available alternatives to the solution and at the same time point out the potential risks. We cooperate with Lloyd’s experts to find the best way to eliminate risk, allowing us to apply a comprehensive program that reflects predefined goals and objectives.

Prostredníctvom spolupracujúcich externých analytických odborníkov my aplikujeme sofistikované obchodné modelovanie a špecializované metódy mapovania a identifikácie potenciálnych cieľových skupín klientov.

Výsledky procesu následne využívame v rámci obchodnej spolupráce s českými a slovenskými spoločnosťami pôsobiacimi na trhu finančného sprostredkovania a finančného poradenstva, ktoré disponujú dostatočným ľudským a odborným potenciálom nevyhnutným pre úspešné dosiahnutie spoločne stanovených obchodných cieľov.

Through collaborative external analytics experts, we apply sophisticated business modeling and specialized methods of mapping and identifying potential target groups of clients.

The results of the process are subsequently used in the framework of business cooperation with Czech and Slovak companies operating on the market of financial intermediation and financial consultancy, which have sufficient human and professional potential necessary for successful achievement of jointly set business goals.

Triple A Insurance Broker, s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, Company No. 36282553
Company registered at Business Register of the District Court Bratislava I, Section: Sro, Insert No. 58422/B

© Copyright Triple A Insurance Broker, s.r.o. 2019 | Governance & Regulation | Terms & Conditions | Privacy & Cookies Policy | Complaints